Снегулки

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 18-24 месеци

"Снегулки" - ликовна игра

Цел - Да се поттикнува детето да ги користи и зајакнува дланките и прстите.