Снегулки, снегулки

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 9- 18 месеци

Снегулки, снегулки - ликовна игра❄❄❄

Цел - Да се поттикнува детето да развие интерес кон цртање на друга површина.