Зимски лудории

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Зимски лудории

Цел: Да се поттикнуваат децата на взаемна игра во надворешна средина, поттикнување на позитивни емоции, изразување радост, среќа, задоволство.