Обука

Почитувани,

Во текот на месец ноември-декември Директорот заедно со стручниот тим на ЈУДГ Буба Мара и дел од воспитниот кадар учествуваа на обука од Здружението „Отворете ги прозорците" на тема „Инклузивни тимови" на ниво на цела РСМ.

ЈУДГ Буба Мара реализира дисеминација за целокупниот воспитно-згрижувачки кадар на обуката проследена од Здруженито „Отворете ги прозорците" во соработка со УНИЦЕФ на тема „Инклузија на деца со попреченост во предучилишните установи"

Предавачи - Стручен тим

Цел - Стекнување нови знаења, насоки, методи, техники за работа, проширување на теоретските знаења од областа на развојот на децата со ПОП. Употреба на алатки за процена и изработка на индивидуален план преку взаемна соработка на стручниот и воспитно-згрижувачки кадар.