Секое стапче во соодветната чашка

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

„Секое стапче во соодветната чашка“ - натпреварувачка игра

Цел: Да се поттикнува радост и задоволство од успешно завршената работа.