Се грижиме за здравјето

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

„Се грижиме за здравјето“

Цел - Развивње интерес за стекнување основни сознанија за човекот како природно и општествено суштество.