Дрвото во зима

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Дрвото во зима - математичка игра

Цел - Да се развива способноста за класификација на предметите по форма, боја, големина, како и да се развива децата креативност преку игра.