Ден на љубовта

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Ден на љубовта - ликовна игра

Цел - да се поттикнуваат децата да ја изразуваат љубовта, да споделуваат и делат љубов со најблиските низ креативни изработки.