Коцка полна со љубов

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Коцка полна со љубов

Цел - Поттикнување на децата за усвојување основни математички поими со броење.