Вулкан

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Вулкан

Цел - Да се поттикнува детето кон поставување на прашања за непознати настани, предмети лица во моментот на набљудувањето.

Да се поттикнува и поддржува во сфаќањето на причинско - последични врски и релации.