Интерна обука со наслов Комуникација

Презентација со наслов "Комуникација" 

Изготвена од педагог - Маргарита Ставрова

Интерната обука има за цел да се подобрат компетенциите на вработените во однос на комуникација и интерперсоналните односи во работната организација. 

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: