Како паѓа дождот

Објект Пчелка 2

Воспитна група 2-3 години

Како паѓа дождот - (истражувачка игра)

Цел: Да се поттикне самостојноста при набљудување и откривање.