Куќичка

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 9-18 месеци

Куќичка

Цел - Да се поттикнуваат децата на заедничка игра.