Дрво со денови

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Дрво со денови - манипулативна игра

Цел: да се оспособува детето за одредување на денови во неделата.