Предвесник на пролетта

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Предвесник на пролетта

Цел - Да се воведат децата за работа со ликовен материјал.