На буквата...

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

На буквата...

Цел - Да се поттикне способност за препознавање на буквата од своето име, раз на повисоки мисловни процеси.