Магична хартија

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 3-4 години

Магична хартија

Цел: да се поттикнува самостојноста во користењето на различен ликовен и неликовен материјал.