Укради ја пеперутката

Објект Лавче

Воспитна група од 4-6 години

“Укради ја пеперутката"

Цел - Да се поттикне способноста за истражување, споредување, именување на бои, текстура, простор, форми и облици.