Светски ден за заштеда на енергијата

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Светски ден за заштеда на енергијата

Цел - Да се оспособи детето за користење на различни извори на информации.