Корица на мојата сликовница

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Корица на мојата сликовница

Цел - Да се поттикнува за графичко и ликовно изразување на доживувањата емоциите и потребите и преку ликовните техники да ги изразува своите мисли и чувства.