Како се однесувам во автобус

Објект Буба Мара

Воспитна група до 4-5 години

Како се однесувам во автобус

Цел - Да се потикнуваат одредени претстави и поими од областа на сообраќајната култура.