Боиме

Објект Буба Мара

Возрасна група од 9-24 месеци

Боиме

Цел - Поттикнување на децата уште од најмала возраст да се запознаат со боичката и боењето.