Ластовички

Објект Лавче

Воспитна група 4-6 години

Ластовички

Цел - Да се поттикнува развојот на свесноста за сопствената улога во подршката на опстанокот на природата.