Читаме сликовница

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 9-24 месеци

Читаме сликовница

Цел - Да се развива љубов и интерес кон сликовниците уште од најмала возраст.