Светски ден на врапчето

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 2-3 години

Светски ден на врапчето

Цел: Да се поттикне љубов и грижа кон птиците.