Растенијата и светлината

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

Растенијата и светлината

Цел: Да се поттикнува процесот на осознавање на одредени основни фактори и услови за опстојување и развој на живиот свет.