Кап кап

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Светски ден за заштита на водите

Кап кап (музичка игра)

Цел - Да се оспособува детето за користење на различни форми и извори на информации.