Читање

Читањето е клучен сегмент за развојот на детето. Сликовниците ги збогатуваат читачките катчиња во градинките и се поттик за креирање на нови.

ЈУДГ Буба Мара доби донација од 200 сликовници од Светска Банка на РСМ

Во рамки на своите активности за подигнување на квалитетот во предучилишното образование и подобрување на раната писменост кај децата, Канцеларијата на Светска банка во Република Северна Македонија започнува со дистрибуција на пакети со сликовници во голем број градинки низ државата.