Расцветано дрво

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Расцветано дрво - ликовна игра

Цел - проширување на знаењата за дрвјата, делови на дрвото и полза од него.