Пчелата и цветот

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Пчелата и цветот - ликовна игра

Цел - Побудување и негување на детските чувства кон природата и убавините во неа. Да ја развиват вештината за движење на прстите од дланката за конкретна цел.