Шумски другарчиња

Објект "Лавче"

Воспитна група од 4-6 години

Шумски другарчиња

Цел - Да се поттикнат способностите за стекнување на основни сознанија за човекот како природно и социјално суштество.