Во здраво тело здрав дух

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Реализација Професор по физичко воспитание

Денот на спортот ден кога најмногу ја изговараме реченицата „Во здраво тело здрав дух“

Со дечињата од големите групи направивме интервју што подразбираат под терминот спорт.

Влечеа јаже, играа фудбал, трчаа крос и посетија вежбална на отворено, трчаа штафета.