Спои ги буквите на твоето име

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

"Спои ги буквите на твоето име"

Цел: Да се развива способноста за користење на играта и игровните активности во процесот на учењето.