Посета на доктор

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Светски ден на здравјето - посета на доктор

Цел - да се оспособи за препознавање и откриен на факторите кои влијаат на одржување на здравјето (хигиена, здрава исхрана, спорт).