Медицински капи

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување Светски ден на здравјето

Медицински теглички со запчиња

Медицински капи

Цел - Да се усовршат децата да препознаваат фактори кои можат да го загрозат здравјето.