Детска љубов

Активност: „Детска љубов“ - читање на приказна и изработка на цртежи од страна на децата од 4-6 години врз основа на чувствувата кои им се родиле врз основа на приказната
Aвтори на приказната: Социјален работник Весна Христова и Социјален работник Билјана Николовска Трајановска
Реализатори: Воспитини групи од 4-6 години од Објектот Пчелка 2
Цел: Да се развиваат и негуваат позитивните чувства на љубов, сигурност и прифатеност во средината, како и развивање на креативноста кај децата преку ликовно изразување.

Презентацијата можете да ја погледнете на следниот линк: