Во цветната градина

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Во цветната градина

Цел - Да се поттикнуваат децата за грижа и негување кон природата.