Кој брзо ќе реши

Објект Пчелка 1

Воспитни групи од 3-5 год

Активност: Кој брзо ќе реши

Цел: да се поттикнуваат способности за користење на математиката во опкружувањето.