Игри во дворот

Објект Пчелка 2

Воспитни групи од 4-6 год

Активност: Игри во дворот

Цел: да се развива ориентација во просторот, координација и контрола на движењата при одење и трчање.