Белата пеперутка

Објект Лавче

Воспитни групи од 2-4 и 4-6 год

"Белата пеперутка" - читање текст

Цел: Да се поддржува детето да ги развива и негува позитивните емоции, да користи разни техники за сликање и претставување на доживувањето по прочитана приказна.