Математички игри

Објект Буба Мара

Воспитни групи од 3-4 и 5-6 години

Математички игри

Цел: Да се поттикне способност за препознавање и именување на цифри, формирање множества, препознавање на форма боја и големина на математички плочки, поттикнување на графомоторичка активност кај децата.