Конструктивна игра

Oбјект Пчелка 2

Воспитна група од 2-4 години

Конструктивна игра

Цел - Да се поттикнува да ги користи и зајакнува дланките и прстите за конкретна цел.