Овошна и зеленчукова градина

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 и 4-6 години

"Овошна и зеленчукова градина" - набљудување

Цел - кај децата да се развива истрајност во процесот на учење, да препознаваат класифицираат растенија, услови на живот и промени кои се случуваат во природата.

Да воспостават социјални вештини во интеракција со други.