Чизмите на петлето

Објект Лавче

Воспитни групи од 2-4 и од 4-6 години

"Чизмите на петлето" серија слики

Цел - кај децата да се развива способност за раскажување настани по слики кои имаат одреден редослед, да се поддржуваат во истрајноста во процесите на учење и откривање и начин како да поврзуваат точки за да добијат слика.