Автобус

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

"Автобус" - ликовна игра

Цел - Да се поттикне способност за ликовно изразување преку користење на различни материјали, негување на истрајност и упорност при активностите.