Направи сам свое

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Направи сам свое

Цел: Да се развива способност за користење на доминатната рака.