Сонце во обравчињата на Лиле

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

"Сонце во обравчињата на Лиле"

серија слики со текст

Цел - Да се развива способност за објаснување на дадена слика,со користење на 3-4 збора, со препознавање на математичките форми круг и триаголник, за развивање на моториката.