Логопедско-дефектолошко-психолошки Конгрес 2022

ЈУДГ „Буба Мара“ ги поттикнува и поддржува стручните едукативни предавања, при што на овој конгрес присуствуваше нашиот логопед со цел размена на нови искуства, знаења, во логопедската, дефектолошка и психолошка практика и унапредување на истата.

Повеќе можете да прочитате на следниот линк: