Ракета 1

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Ракета - ликовна игра

Цел - Запознавање со превозните средства.