Авион

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

„Авион“ - ликовна игра (оригами)

Цел - Да се развива способност кај детето да превиткува хартија и да искажува радост и задоволство од успешно извршената.